Ako previesť obchodný podiel spoločníka?

Pod pojmom obchodný podiel môžeme vnímať všetky práva, úlohy, povinnosti a funkcie, ktoré má spoločník v konkrétnej spoločnosti s ručením obmedzeným. Pokiaľ sa tento spoločník rozhodne, že už naďalej svojím obchodným podielom disponovať nechce, môže vykonať prevod obchodného podielu, na základe ktorého ho prevedie na iného spoločníka, prípadne na tretiu dovtedy nezainteresovanú osobu. Tento prevod môže byť následne vykonaný zadarmo, ale aj na základe vopred dohodnutej finančnej odmeny.

dohoda o prevode

K tomu, aby bolo možné samotný prevod vôbec uskutočniť, musí byť takáto možnosť ustanovená v Spoločenskej zmluve. Vrátane ustanovenia v Spoločenskej zmluve je taktiež prevod na iného spoločníka alebo tretiu nezainteresovanú osobu potrebné vopred schváliť na Valnom zhromaždení. Ak sú splnené tieto dve podmienky, ktoré sa týkajú Spoločenskej zmluvy a Valného zhromaždenia, spoločník môže prejsť k vypracovaniu prevodovej dokumentácie. Ako potvrdenie o splnení predošlých dvoch podmienok je nevyhnutné doložiť zápisnicu spísanú z Valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodovalo o prevode a prezenčnú listinu všetkých prítomných spoločníkov, ktorí o tomto rozhodnutí spoločne rozhodovali. Vrátane toho je ako dôkaz treba poslať aj kópiu Spoločenskej zmluvy v jej úplnom znení, aby bolo možné skontrolovať, či sa ustanovenie o možnosti prevodu v nej naozaj nachádza.

podpis dokumentov

Následne sa vypracuje Zmluva o prevode obchodného podielu, ktorá musí byť vyhotovená v písomnej forme a podpisy oboch zmluvných strán musia byť úradom, resp. notársky potvrdené. Aj po vypracovaní všetkých týchto dokumentov, ich odoslaní a vykonaní zmien ešte povinnosti spoločníkov nekončia. Ich povinnosťou stále zostáva záverečné oznámenie zrealizovaných zmien do Obchodného registra, ktoré sa podáva vo forme Návrhu na zapísanie zmien údajov. Až po tomto kroku je potom možné považovať zmeny za oficiálne platné a prevod za ukončený.